سر سه‌پایه بال هد Ball Head


  • بال‌هد آلومینیومی سبک و مقاوم
  • کفشک اتصال استاندارد برای نصب سریع دوربین
  • پیچ مستقل ویژه برای پنینگ
  • امکان تنظیم میزان حداقل روانی بال‌هد متناسب با وزن تجهیزات